is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend [...] Lichaam des Bataafschen volks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r. Van het extraft befluit der eerfte Kamer relatief het Request van Jan Bartz en Gerritje Dikkeboers, tendeerende om met elkander een wettig Huwelyk aan te gaan.

2. Van het extrha befluit','relatief het overneemen van het Kerkgebouw der Janfenisten op den Helder: — worden dè derde leezingen deezer "ftukken bepaald op aanftaande Woensdag den 12 September.

Aan de orde van den dag zynde de derde leezing van het extracft-befluit der eerfte Kamer, relatief de verzogte remisfie van 7:00 L. VI. ten behoeve van de Armen-Kas van Middelburg, brengt de Prefident in omvrage, of de Vergadering kan goedvinden dit befluit te bekagtigen.

Hoitsma zegt: ik heb 'er niets'tegen, dat men in dringende oraftandigheden; waarin zich den Armen-Kas van Middelburg bevind, favorabel op het verzoek disponëere: alleen ben ik maar befcbroomd, dat de confequentien vau eeee favorabelcdiipofitie hierop te neemen in den tegen. woordigen Staat van 's Lands Casfa vau onberekenbare ge■ volgen zoude kunnen zyn.

Covers zegt: dat tiet zeker zynde, dat alle Armen-Kasfen fyn uitgeput, dezelve- eene onderfteuniog behoeven; doch dat by inhet tegenwoordig geval, waarvan questie is, over eene aan;ienlyke Som van 7200 pond nV:aams, wélwen-sefete, dat. die zaak door cc,nc perfoneele Commisfie nader wcrJt ondersogt. . ',

Van fleyma zegt: Prifidentik moet ondcifteumn bet cevoelen der eerde Sprekers , ik kan wel geloven uit de, l&jrtrrpp ner Hukken d;n deplororabelen ftaat der Css vai be- Weeshuis te Middelburg, dog zeer zeiur is die der Nitiitmale kas niet beter.

En bet komt myzeer onwaarfchyneiyls voor, dat de voorgewende oorzaken de iv-aare . althans de eeniie zyn , venoop van Negotie, vermindering van Bloey en Welvaart, koude hier op niet zoo ogenbliklykir.fiuenceeren . ik prefuxeer der. halven, dat een flegc toszigt en fleg'e d reftie we!ligt de voornaamfte oorzaken van dezen chaos Vertegenen totftatid zyn. Het is wel waar, dc M atfc-iupy moet voor het onderhoud der Armen zorgen, en het Btfluit tendeert, gelyk ftraks is aangemerkt, alleen tot een voorfebot, doch de Miatfchappy zal ook dan toezigt over het Beftuur en gebruik der geldmiddelen daar toe verordend hebben moeten, tn tegenwoordig zullen opfchotten alleen (als men op de gevolgen Ui] meer dan genoegzaam zyn ,om ons fpoedii in eene Radlofer toeftani te brengen, ik uio-1 dus ïd de far.clie vtn het Bifluit diffi:elteeren.

De Prefident proponeert, om die zaak nader tt (feilen in handen eener Perfoneele Commisfie: — et:

' wordt conform geconcludeerd , en tot die Commisfie benoemd 'de Burgers H e tholt, Covers er

. Quesneh

Nog aan de orde van den dag zynde de volgende lezingen :

i°. Va» het befluit der eerfte Kamer, relatief het »e»oèl

C 458 )

van 'f. Pihltnan, om in het Stemregister opgetekend te worden.

2°. Van het befluit der eerfte Kamer, relatief het verzoek van J. C. B. Nahuis, te Breda, om restitutie van ƒ 2000 iu de vrywillige Negotiatie voorgefchooten.

Worden beide deeze befluhen gefanétioneerd. Hierna wordt de Vergadering gefcheiden tot morgen middag ten 12 uuren.

EERSTE K A M E R.,

Voorzitter : M. C. van Hall.

Vrydag , den 7 September 1798.

Even na tien uuren wordt de Vergadering geopend. De Notulen worden gerefumeerd en gearresteerd.

Aan de orde van den da* zvnde de tweede leeziug eener Misfive van liet Uitvoerend Bewind, houdende favorabel a.ivis op de Requeste van J.

Bogaatds , verzegt hebbende om Penfioen:

en' wordt de derde lezing hier van bcp:iald , op M iimdag aanftaande over 8 dagen', den zeventiende dezer.

De tweede lezing eener Misfive van hetzelve Bewind ; liüii.icnde"advis op eene Misiive van bet Intermediair Administratief Beftuur van liet voormalig Gewest ilollan.1,■ ter geleide eener Requeste van het Gemeente Beftuur van den Haag, houdende klagten tegen de zogenaamde Haagfche Sociëteit : ---- en wordt de derde lezing hier van bepaald op den 17 dezer.

De tweede leezing eener Misfive van hetzelve Bewind, daarbv voorfttilende eene amphatie op de ordonnantie omtrent de : ractementcn vande eerfte Chirnrgyns en eerde Schryvers aan Boord van 's Lands Schepen en wordt de derde le¬

zing hiervan bepaald op Dingsdag den 11 deezer.

De tweede leezing eener Misfive van hetzelve Bewind, relatief de intercesfie door het Intermer d'pir Administratief Beliuur van het voormaalig Gewest Utrecht , om den Wagtmeestcr jac Qiter, een Wag'meesters gaeemem toctelegeen :.,— warge de de derde iéézïng' bier va» bepaald opPings«...g den 1 - ! eezvr.

h \ i s Be