Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C, 524 )

de Helder, ten eirrdè hetzelve tot een Hospitaal voor dc iir die ff ree kon C'.mto.'ieerende Troupeste appn.pritvren, brengt de Prefident in ömvrVge , of de Vergadering zich met dit befluit k.;n conformeeren ,-en hetzelve aizoe bekragtigen ?

f'a'n Bi'wa zegt: _ , • .>•,,,

Prfi-icni! Ik ..eb .overvloedig vertrouwen op den Aaent

. vaa Ojrlog cn op oef. Uitvo.-rei d Bewinci zeUe, om de fanctie van het b. fluit zo oanflonds vooigedraagen niet tt^en te houden, gemerkt het gemelde B> fluit rouleer rover eere «au van weinig a.-nbelang, cn die zoo veel ik weer, niet ftryd

. tegen de duidelyke letter der Staatsregeling.; ik wilccUuroy deeze gelegenheid, op dat tockosiftig uit hst tegenwoordig fV'/wyjer, geen gevolg getrokken' worde, twee by my opgekomen bed ;:kingeu niet verbergen^

'j Voor ectst, :'s tc: my zqndi tliug voorgekomen , éatbyhet Ui'vi C't-rjd B.-wioi) veorgefteld-, en sy de lerftc Ka-n-r dien <i.n rerekymftig hcflootsh is, om authuri/atlt lus autkerl/atie ep as Jgeii -vo» O»!log, te verleencr.

■ H'-t Ver e^cnwoordigend Lichaam moer,r.aar myn begrip, ■ met geene Agenten handelen, deta>: moeten niet 'voorkomen als GeïsstigJen op byzoadertn last v»n. Ik t zelve; zy ontvangen hun last van het-Uitwoei end Btwind ,rudat Bewind i, „«n-maee blyven bet eer.ig Lu hum aan het Vertegenn oomigend Lichaam voor alle Uitvoering versni.woorde.iyk; iti 't kort, Burgers ReprefeiiutKtn, ik viees dit 'er door zoojrgUyke qual fkatien op indedaad a;in ons onbekende perfoonen eeno verwarring in hetallcrgewigtigst po'nt van verantwoordelykheld /al kunnen ortfiraan , welke verantwoording ik altoos gezogt en gevonden wilde hebben by hit Uitvoerend Bewind, aan dat jBewjnd dierh.alven overlastende, om tot de executie vanhet een of ander te employeeren zodanigen Agent, als hetzelve overeenkomitit* de Conftitutie za| geraden vinden.

Myt-e tweede bedenking is, dat de zaak xelve fecreet hai fep *-oo:en behandeld te worden, vermits 'er dan ge egenbeid had kunm-n zyn , om het Gebouw té koopen voor weinig hooger prys, als het aan de tegenwoordige Bezitrcrs waardig is, terwyl het nu voer weinig minder gc-koar zal kunnen worden', als wasrop men de waardye voor de Natie kan berekenen.

De Prefident zegt: de bedenkingen van den Burger vnn In-yma zyn zeker niet ongegrond; doch Ut geloof niet, dat tie Vergadering daarin genoegzame .redenen.-zal vinden , om dit belluit niet te bekragtigen.

Be Leeuw zegt: dit Iaatfte moet ik ten'fterkflen appuyeeren: de uitdrukking, van authorifirie te verleenen op den Agent, kanfeene negügentie zyn in den llyl,waarin de Misfive van het Uitvoerend Bewind is gèfteia geworden: — en deeze' komt hier minder te paf dan de bewoordingen , waarin het befluit der eerfte Kamer is gefteld, en dat wy eigeuiyk hier bekragtigen moeten : dit befluit is in den bchoorlyken forra, 0111 namelyk het Uitvoerend Be vind te gelasten: het is om die reden, dat ik geene zwarigheid maak, om tet de fanctie van het befluit te eonciudeeren.

ffermer z<gt; htt is j list door die remarq'je, dar de zwarigheid van den Burger van Beyma geiieel vervalt.

De Prejtdsnt zegt: het zou toch bedeukelyk zyn

'jf hier. uit clie ?evn]gen , waar voor de Biirgèr van Beyma vreest, niet zouden kunnen getrokken worieni

VrePcnlnrg zegt:-die ' gevolgen geloof ik vervallen: 'er s nog gene Inttruétie voor den Agent van Oorlog by de ie eerde Kamer ontworpen , en door deze Vergadering ge'anfti'one'erd: mogelyk'is dit wel de reden, waaroin het Ukroerend Bewind- als uiet-wetende hoe ver .zig deze Inflruc:ie zal uitlïrekken , autliorilatie op den Agent van' Oorlog gevraagd beeft. tl'iitc '. •

Van Beyma zegt:

Sctiooti ik" nog hertia'alen rooe.t, dat ik my vooral uit [atïrif'rkWg der eerstdaags .te arr^.fterene lallrocticBi, geiyk cet-iejri f.-ntant' Viciihlutg' gcayajicejrd heef ,nii begter ie vtr5. uih, zo kat ik •enrref on* tiiei zien, ds.t myne eertto beLuting is weggenomen of opgeruimd, Vr is ootM last gegr» jen tot last of authorifttie op den A;cnt, ci. d.iar ui söude '.eer ligt eene directe verantwoordelykhcid van hetn aan int Vertegenwoordigend Lichaam kunnen worden gee icicerd..

Van Lennep zegt: eene qualilicatie te verleenen om ten Agent van Oorlog te qualiliceeren , dunkt my, is toch riet zeer overeenkomftig met de'Staatsregeling, ik zou hier jok eenige zwarigheid in vinden.

_ De Pre'.dtnt zegt: de zaak is toch van zo weinig aanbelang, en de Presfance der zaak vordert, dat men fpoedig beginne met. ht t approprieeren van het Gebouw; ik vraao dus andermaal of de Vergadering, zich met het voorgeltelde befluic kan conformeeren.

Ihitsna zegt : ik kan my met het befluit niet conformeeren : -- men noemt het eene kleinigheid cn in

:1e daad is het eene zaak van veel belang: onder reverentie jezegcl, wenschte ik'wcl dat de eerste Kamer in het vervolg, tn zaken van dien aart, wat voorzigtiger te werk J/i^b'fia! Wmétf r"«fe;uV>* %mmte*'

Qjie,ncl zegt: ik conformeer my als nog met *>et geadvixerie van den Burger \an Beyma; ik vind die zwarigheid zo »egrond,da' ik tot He fanctie van het befluit niet kan concluleeren,

De Pr(fllent zegt: ik zal dan, ten einde dediseiisfien te termiueeren, in hoefdelyke omvraag brengen, of de Vergadering zich al of niet met het belluif uer.eerlte K oiier-kan conformeeren.

Het appel nominal geinllitueerd zynde, wordt het belluit met iategen 9 ftemmen g fariétioneerd.

Aan de orde van den dag zynde liet b fluit der serlle Kamer, om h t fntermednïir Atfiiiniftratief Beltuur van het voonnaaiig Gewest Ge^lerla >d, te autiiorifeeren ,öm aan al zrirke Bouwlieden , woonende' op voormaals Próvinciaale' en Geestelyke goederen, welke geduurende vendelen le Veepest, aldaar gegratieerd hebben , ter voorkoming hunner

mï>.e

Sluiten