Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 525 J)

ruïne met een-douceur of Böpfbg] tc begunftigeu',

brengt rte Paefidcne ir. oAurr.eg, of ifle' Vergade• ring zich mét dij b iln r kan conformeerenen

goedvinden hetzelve te Iafcöjöi eeren ?

. Hooft zegt: als 'er eene bepaaling in dat douceur ge. markt was geworden , zuu ik niets kobben tegen de

f nietje van dit befluit. .

D : Leeuw z<>; t: alle huislieden , die op de geweezen Goederen van i.n V.-rsr va" N-sfm wi.ot.cn, en n-.cde door de V ep s- geleden hebbe", ve.f erin in he> zelfde geval, en . als buriers van ie/eif'e R. pu .lick" zonden die ook hét recht hebben óm op zulk cé:i - outeur of byüag aarfpraak te maa, ken —-en wy zouden i-un uit nie' kunnen wegeren, de ge " " vallen ftssn volkomen g lyk : Je vraag zou zya , of men 'in ■ ftaat ztu , dit -erzoek aan élk een toe te ftaari, die 'ilch " op gelyi^e gronden zou kunnen heklaa?en.

De P-efident i.egt als de Requestranten gevraagd hadden om eenig remis,. ewyl zy buiten ftaat zyn hunne belastingen te kunnen opbrengen , zou het Wetgevend Lichaam dit zekerlyk hebben toegeftaan; daar nu het Uitvoerend Bewind üeadvifeerd. heeft, om aan die ongelukkige eenig livilag of douceur te ventenen, vind. ik,geene redenen dit te weigeren.

Oliestel zegt: als dit aan zommigen geaccordeerd wordt,

moet dit ook allen verleend worden: indien de Re-"

questranten zich buiten ftaat vinden tot het opbrengen der belastingen, dan behooren zy, gelyk meermaalen heeft plaatsgehad, om remis te vraagen.

It'er.tholt zegt: dat het onmozciyk voorkomt, om aan allen die in het zelfde geval zyn zulk een douceur toe te legg.n.

Covers zegt in fubftantie: dat hy ook zwarigheid moest ■maaken in het fanctioneeren van dit befluit, om dat het montant van het toe te leggene douceur, daar by niet was opgegeeven, maar. in onbepaalde termen was gefield geworden, dat het niet .konde. ontkend worden , dat die Bouwlieden door de gegrasfeerd hebbende Veepest veelge- . leden hadden; doch dar het aan den anderen kant ook nogzou te bezien ftaan , of de benodigdheden zo zeer in prys: . gefteigerd waren, dat noodzakelyk en onbepaald aan het . 1 advis van hetUitvoerend Bewind zou behooren voldaan te 1 worden.

Ondorp zggt: de Requestranten vraajen Dorceurs om we- 1 derom In ftaat te zyn Aarkoopeu te deen, zander het welk de Requestranten geruineerd zyn. (

Hoitsma zegt: ik moet vraagen aan wien dit zal gede- ' mandeerd zyn ?

Or.dotp zegt: aan het Adminiftratief Beftuur van Gelderland. 1 Hoitsma zegt: dan vind ik meer zwarigheid in dé' be- 1 jiragtiging van dit belluit. r

i De Prefident zegt: dewyl het belluit zo osibe- \ ixuild ligt, zal ik om verdere discusfiën, dit in het

onzekere moeten loopen , tc vermyden', in appel nominal brengen , of de Vergadering h t be fluit al öf met kan goedvinden te bekragtigen: zo neen — dan nader dclibereercn overd'e gronden, waarop de \ ergadenng de bekragtiging van het befluit weigert.

Het appel nominal wordt geinftitueerd, en het belluit met 14 tegen 7 (temmen Verwnrncn, —~ en dus gedecreteerd hetzelve aan de eerste Kamer ongclanctioneerd te rug te zenden.

De Leeuw zegt. m« byvoeging van de redenen van weir gering.

He P'efidevt zegt: cm d.t het befluit te onbepaald ligt.- -- en wordt conform g concludeert!.

Nog aan de orde van den dag zynde de derde leezingen van de volgende befluiten der eerde Kamc.v:,• ... . . ■'rx.

1. Relatief het verzoek van J, van LindcFo-tt, wonende onder liet Ambt Ede, daarby verzogt hebbende remis van ƒ -4 wegens pagt van een vierde portie in den zogenaamden rooden Thieiidcn enz.

2. Relatief het rapport van Foreest, op eene Misfive vanhetlntermediair Adminiftratief Beftuur van het voormalig Gewest Drenthe. En

3.. Relatief het Request van IFiüem PFerhnan, om Penlioeu voor de invaliedcn bapaald: — worden :31e leeze befluiten, gef n:'iioneerdr ■

'■ 'n deliberaiie geliragt zynde het rapport van de ?rane en verdere Gecommitteerd n, óp bei befluit Ier eerlte Kamer om 'aan de Burgers Ihilfboseh en 'chtyedtr te . accordeeren het tran.sp rt van e n Schip, ft-lt d Prefi-.lcnt voor, om deeze zaak by ippel nomiaal te doen befiijfen: - hetzelve getij, titueérd zynde, wordt het befluit der eeifte Kaner onbekragtigd te rug gezon^n.

Ondorp zegt: ik zou proponeeren, die zaak in handen an dezelfde Commisfie te ftellen, om aan de Vergaderingeea

.oncept-Dccrect van weigering te fuppediteeren: —

n wordt conform geconcludeerd.

De Pteiiev.t zegt: 'er zyn nog andere verzoeen van dien aart in advies ge'-ouden, ik ftel voor., m die te fanctioneeren: - en wordt conformgconcltideerd zonder refumtie.

Van Beyma doet Rappott , namens de. Comïisfie , in wier handen by Decreet van den aden Ltigustus laatstleden , was s fttdd het forraee:n van een Plan van On an.'f.itie van de Nationale Cancelary, cn het Bureau van expeditie dezer cj-gadering :

Dat' de Commisfien dei beide Kaniers van begrip waren v v v 3 da't

Sluiten