Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

feherming verleent te worden, maar vorderd ook tcffens bczondere eerbewijzingen, en aanziene'ijke ■ voorregten , waar van alle andere vrouwen uitgezondcrdt moeften blijven en die allen aan Vroedvrouwen vergunt wierden. —

Menton aan bekwaame Vroedvrouwen zommige voorregten kunnen verleerien, welke in 't oog van iedcr'niensch aanzien en yoortrelïelijk waaren; men hegte bij voorbeeld aan het Vroedvrouwen werk ontflag van. alle impost op de eet en drinkbaarë voetfelen voor haar geheelè huisgezin. Men gaf in groote Steeden in de Kerken voor de Vroedvrouwen een,vrije aanzienelyke zitplaats dat het .voor het oog van de geheele Waereld bleek dat mch .de Vroedvrouwen hoógachte, én op de Dorpen is het zeldzaaam zoo vol in de Kerken, dat 'er geen goede en deftige plaats voor een Vroedvrouw zou overfchieten. De Nacht wagten van Steeden en Dorpen, moeften haar ten dienften zijn en zonder eenig voordeel, heen en weder brengen, ter plaatfchcn daar baar hulp vereischt wierd, .waardoormen voor eerst de Vroedvrouwen bevrijde om' niet voor fpot en uit baldadigheid geroepen te worden, maarten anderen wierden zij ook befebermt voor baldadige ftraadfehenders, waar voor Vroedkonstoefenaars al meenigmalen blood ftaan.

Haare uithangborden, welke op zommige plaatfchen moedwilligafgefcheurd worden, dienden als vertrouwde goederen aangemerkt teworden. Een uitlïeekende lantaarn konde het kenmerk zijn van', een Stads Vroedvrouw, op dat men haar bij nacht gemakkelijk konde vinden •, aan Stads Doctoren, Vroedmeefters en Chirurgijns zoude .zulks' ook dienftig zijn..

Op plaatfcn daar bczondere fontfen zijn waar 'uit men aan arme baarende vrouwen eh kinderen luuren , linnen en eenig geld verleend, behóórde men in elke wijk, bon'of kwartier een van de Stads Vroedvrouwen ; voor Regentes .of goede Moeder bij openvallende plaatfen,aanteftel1 en , om, dat .zij niet alleen weeten', hóe noodzaakelijk diergelijke goederen bij zommige armen' zijn',' ma'af ook C ' tef-"

Sluiten