Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

KLARISSE, of het

ZESDE TOONEEL.

De voorgaende, Vrouw Summers.

Vrouw Summers. Uw bijftand was hier hoognoodig, Mijn Heer; zij zijn altoos mistroostig. Ik vreesde dezen morgen dat Mevrouw den avond niet zou aenfchouwen , zoo overftelpte haer de droefheid. Mijn Heer Sidnei redeneerc niet genoeg, hij werkt teveel, hij valt met den dag

af; dit verwekt Mevrouw zoo veel fmerts

Daer is aen mijn huis een groot, onvriendelijk en bits man, welke zegt dat hij aen Mijn Heer Sidnei eenige grove ftoffen, die hem niet betaeld zijn, verkoft heeft."

Sidnei.

't Is waer...... dit zijn ze, ' ( op 'zijne klegderen wijzende) ik hoopte hem uit mijn loon te betalen, en ik

kan niet ik weet geen middel uittedenken om hem

te voldoen!

Vrouw Summers. Ik wilde ugaerne uit deze bekommering redden, maer ik heb weinig meer huisraed, dan gij hier ziet

Jennins.

Hoe te doen? 't Is ondertusfchen een heilige

phgt elk het zijne te geven. Mijne kinders, ik ben

zoo arm als een van u allen ([jij bedenkt zich

een oogenblik) Maer ik bedenk iets, wacht,

gaet naer den man, verzoekt hem een oogenbiik te willen vertoeven, en ik kom voort bij u.

Einde van bet Jjweede Bedrijf.

DER-

Sluiten