Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT.

„ traagden de vertooning. Dit verwyl, gevoegd by dat, „ welk ik nog zou kunnen ondei vinden, dt zekerheid waat„ in ik was, dat verscheiden Antheurs bezig waren, een „ evengelyk onderwerp ze behandelen, de vrees dus, my op ii een ander tooneel te zien vóórkomen, deeden my bejluiten i, dit zonderling tooneelfluk ter persje te geven, zoo als het „ uit myne pen gevloeid was. En, al moest ik ook te eeni„ gtr tyd epenlyke botte daarvoor doen, biedt ik egter „ hetsehe, niet den lezer en, maar den tooneelisten der „ departementen, aan; ik bied: het aan, niet als een goed „ werk, maar als eer, {tuk, dat, om deszelfs zonderling„ held, met een goed gevolg zou kunnen vertoond wo}„ den." .

Das verre de Franfchs fchryvsr. — Ik heb niet anders clttrshy te voegen, dan dat het Jluk my, by de eerfie lezing reeds, beviel, en ik dus bejlcot hetzelve in het Nederduüsch over ts brengen; te meer, dewyl het my, by nadere herle~ z:>-g, Uejckttn, dat deszelfs zedenleer meer overèenhomjiig

de

Sluiten