Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

die, ten blyke van de volwigtigbeid zyner voldoening, van den dooden opftond, en ten hemel voer, daar Hy als een algemeenebeheerfcher der geheele aarde, en als het hoofd van zyne kerk leeft en regeert tot in eeuwigheid; — zy betuigden daarby, dat 'er in geenen anderen heil, en geen ander naam den mensch gegeven is, om zalig te worden, dan alleen de naam van Kristus; — zy verheerlykten hem overal als den volkomenen Zaligmaakerder waereld , en verkondigden onbefchroomd : dat door het geloof in hem alleen zaligheid te verkrygen is; en wie, wie zal het tegenfpreeken, dat dit die waarheden zyn, waarmede zy zich het meeste in haare leerredenen en fchriftcn, welke nog in onze handen zyn, hebben opgehouden, ja waarin zy het grootfte vergenoegen hebben gevonden? wy fpreeken in de zaak van Kristus.

Een Dienaar van Jefus, wil hy zich dien naam niet onwaardig maaken, moet zyn hart naar dat groote beeld laaten vormen: — Kristus den gekruisten te verkondigen, — deszelfs zaak tegen alle aanvallen van het ongeloof en bygeloof te verdedigen,— zondaaren in Kristus, en door het geloof in zynen naam, tot zaligheid opteleiden , moet zyn voornaamst doelwit zyn; zó, zó gedroegen zich de eerfte Predikers des heils; een geheel ander preektrant, als die der valfche Apostelen in hunne dagen! —■ een geheel ander preektrant, als

die

Sluiten