Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n =9 ):(

redelyk.

Niet onaartig. ... Ik verzeker u, dat ik in ge» heel ons vaderland geen liever meisje ken.

frans.

Het kan zyn, myn Hcer;doch ik ben niet in ftaat, over ons geheele vaderland te oordeelen, wyl'ik het niet gezien heb.

redelyk.

Dit is het ook juist niet, wat ik zeggen wil. Ik meen eigenlyk haar zedelyk karakter.

FRANS.

Een meisje heeft immers geen karakter, myn Heer. Dan, zo dra zy flegts eens getrouwd is, bekoomt zy 'er een, en dat wel zeer fterk geteekend , ja het welk met geene mogelykheid door ons, naar wy het mogten verkiezen , te verbuigen is. Om dit zonderling foort van wezens recht te kennen, moet men alvorens trouwen.

redelyk.

Ik wenschte deze orde van zaaken egter wel eens om te keeren, zo dit met voegzaamheid gefchieden kon. Somwylen ontdek ik by Sopie den een en anderen kleinen trek, die eene zeer gelukkige geaartheid tekent, ja zelfs ontwaar ik daarin ten duidelykften haaren vader, wiens verlies ik nog dagelyks zo zeer betreurc.

FRANS

Sluiten