Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

Ja, ik durf zeggen, dat de Predikanten, indien zy op deze laatfte Aanmerkingen andwoordden, voor het verbeuzelen van hunnen tyd zig onverandwoordlyk zouden maaken voor hunne Gemeenten, en voor hunne vrienden. Men weet, hoe veel zy in Amfterdam te doen hebben, uit hoofde der verbazende uitgeftrektheid onzer Gemeente, Waar toe zouden zy dan nog meer werks om haaien, en aan hunne gemeente, of aan zig zei ven dien tyd onttrekken, welken zy nuttig en aangenaam befleden kunnen ? J. M. Boon kan 't gemaklyk wachten; al moest hy alle 14 dagen een lasterfchriftzamenflanfen, dewyl hy niets anders te doen heeft. Het is waar, hy noemt zig Leer aar by de Lutherfche gemeente te Rotterdam. Hy denkt mibfchien, als de flaaf by Aristophanes in zyn Flatuss vs. si. Gy zult my geen/lagen geven 3 daar ik een kroon draag! Doch in welke zin ishyleeraar? Juist zoo, als zyn Schoonzoon A.. van Beeftingh nu nog vroedfchap is; om dat hy 't naamlyk was voor de Omwenteling van 1787.

Mooglyk denkt iemand, dat men , om den wil der afgefcheurden zeiven, eenig andwoord geven moest. Doch wat zoude dit baten; daar men daaglyks aanhoudt, olie in het vuur te werpen? Ik beklaag van harte, met alle opregte Luther fchen, die misleide menfehen, die zig overgeven en onderwerpen aan deze blinde Leidslieden,

die

Sluiten