Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 37

1linville.

En Adela deelt in zyne rechtmaatige ongerustheid. Laaten wy zien. Ik vleide my , tot op dit oogenblik, uw echtgenoot te zullen zyn, en thans bepaal ik my tot de bediening van vertrouweling: laat ik aan myn' last voldoen. Ik ga heel eenvouwdig aan uwen vader verklaaren, dat gy my niet bemint.

adela.

Dit is wel hard.

blinville.

Maar 't is wel waar.

adela.

Het zy zo ; maar...

blinville.

Ik zal dan hem zeggen, dat gy my niet bemint, en en dat het my zeer leed is; en dat gy eenen anderen bemint, die zyne tederheid rechtvaardigt door duizend goede hoedanigheden. — Is 't zo niet?

adela.

Ja , zo is 't juist.

blinville.

En dat de man, die aan zyne dochter behaagt, die gene is die 'l best aan haar voegt.

adela.

't Is heerlyk, 't is uitmuntend.

blinville.

Is 't niet waar? ik hoor hen: verwyder u.

adela, doet eenige treeden en komt te rug. Gy zult uwe gedachten op eene zekere wyze aan den dag leggen?

C 3 BI'IN'-

Sluiten