is toegevoegd aan uw favorieten.

De optimist; of Alles wél. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T ö O N È E L S P ÉL. Bt

'k Zal denken als by my van dienst kon weezen: 9»Hyj , Hy lecftvernoegd". Endat is troost genoegvoormy» Maar hoe! 't fchynt dat gy weent?

PICARD.

Voorzeker; 'k ben bewogen* ik, heen gaan na die taal? 'k Zie nu uit andere oogen. Keen, neen; ik ga niet weg: 'k herroep myn woord veeleer. Ik blyfin uweh dienst, als gy 't begeert, Mynheer!

DE PLINVILLE. (rekken* Keen, neen , nlyn Vrind! ik deed uw' dienst te lang reeds 't Befluit is vast bepaald: gymoet, gy zult vertrekken. PICARD.

Zie daar, hy iaagtmy weg,navyftigjaar!.. wat fmart!.., 'k Wil niet verhuizen; neen.

DE PLINVILLE.

Wel, blyfdan hier, Picard, Maar wat toch deed u, fmts een uur, zo grommen, kyven? PICARD.

'k Heb óngelyk. Nog eens: ik ga niet.

DE PLINVILLE.

Gy kunt blyven. PICARD. (och! Vergeeft my; 'k ben wat nors en vreemd van aart: maar, Myn hart is waarlyk goed, Mynheer! geloof my toch,

DE PLINVILLE. Daar heb ik nog terftond de blyken van ervaaren. 't Is waar, één ocgenblik kost gy my moeite baarefl; Maar grooter is 't vermaak dat gy my deed.

Iiem omhelzende.

Welaan!

Wy moeten , oude Vriend! nooit van elkander gaafl. Belooft gy 't my?

PICARD.

Moet ik voor eett verwyt dit achten?

DE PLINVILLE.

Geenszins. Laat my alleen; 'k Zie Morinval.

Picard vertrekt. $ De