Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KT 49 >

zijn —• en ik — en ik? Vader in den Hemel !

is het u genoeg, wanneer ik geheel leve , geheel ademe in dank en hoogachting voor hem?

jaspiston. (Met ontroering en tederheid.") O, voeg 'er bij: in liefde, vereerenswaardig fchepfel! zoo veel enthufiasme, zoo veel goedheid van hart, zoo veel deugd en fijn , fterk gevoel rukt mij weg. Edel, britsch meisjen! wie gij ook zijn moogt, gij kunt mijn rijkdom en leven met mij deelen ? is uw vriendfchaplijk hart nog vrij? of behooren 'er meer dan eenige minuuten toe, om den onoplosbaaren band der liefde te knoopen tusfchen eenftemmige zielen?

lotte.

O Sir, drijf uwe grootmoedigheid niet te ver; hoor eerst, wie ik ben. Wel is waar een vrij, maar een arm, dienstbaar meisjen, welks ganfche rijkdom in dit hart en deszelfs deugd beftaat. Ik werd in overvloed gebooren en verloor ouderen en have'; mijn naam is

charlotte BROKWALL en GEORO BROK WALL

uit Dublin, was mijn vader.

jaspiston. Hij uw vader? georg brokwall, die edele , uw vader? en gij zijn kind, met zulk een hart, met dit gevoel? meisjen! gij zijt overrijk voor uwen landsman. Zulk eene vrouw fmeekte ik voor mij van het geluk en hetzelve vergunt het aan mij. Wanneer gij vrij zijt, wanneer gij mij beminnen kunt, zoo wil ik u eeuwig , zoo wil ik u alleen beminnen ! Kom , dierbaareLOT-

teI en zie wat het uwe is; • alles, wat mij de

hemel gaf.

lot-

Sluiten