is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrijheids-zoonen, tooneelspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 87 5

deugd van uwen zoon, zo lang ik leef, bekleeden zal!...

De Heer van daalen, ter zijde.

Q>\ welk een taal— gewis die taal voerde nooit het hoofd van een doemwaardigenhoop van muitelingen ... Ach! welke wroegingen ... O! Fairfax!... Fairfax hoe zeer hebt gij mij hier misleid!... — Tegen Washng. ton. — Mijn heer! lees in dit .oog, welk een oerouw dit hart vervult!... Verfchoon een vader, die zich dien naam onwaardig maakte, en vergun, dat ik u mijne rechten op dezen jongeling ten yohen atfla ' — Het voegt aan u, zijne hand met die van dit aandoenelijk meisje, dat in den doodliep zelfs gevolgd zoude zijn, voor altoos te vereenigen... — Tegen Ferdinand en Adelaïde. — En gi], gelieven! vergeef het uwen ontaarten vader, uw vervolger, dat hij u tot het uiterfte toppunt van eene misdaadige wanhoop voerde!... Hij haalt een brieventas uit, en reikt een papier, dat hij"ér uk neemt, aan terdivand toe. — Zie daar, mijn zoon! den afftantfvan uwer moeders goederen , dien mijne wreedheid te«■en eene geringe lom u eens heeft afgedwongen... Waar toe gij deze penningen belteed hebt — dit is mij onbekend; dan, dit ilrekke tot een blijk van mijn oprecht beroijw.

jacksON, hem met drift invallende. —

Gedoog, mijn heer! dat ik hier der deugd van mijnen meester recht doe wedervaren. — Dit huisgezin ...

ferdinand, verlegen. Zwijg, Jackfon!

F 4 Dt