Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» DEMOPHONTES,

Zyn teedre zucht voor u zal ftraks de onnooz'Je fpaareii

i UIA ntes.

Arbates, 'k roem uw trouw : wel aan, volvoer uw last

tegzn Mathufes. kom trotfen wy't gevaar, 't geen waare helden past. tegen Dirce.

En zo ons deeze hoop voor 't laast ook mogt begeeven Deez GoJfpraak, wisfer dan alle andren, red uw leven! Hyflaat de hand op 't gerest van zyn zwaard'.

Myn waarde Vader ach! vergeeft my...welk een fmart hart Scdeiïk- Ach! koude ik u myn

Hoeüsmyn dood bcflemd door'tnootlot?grootc Goden' En. werdt me m deezén ftaatden minden troost verboden?. . .

Wat misdaad is 't, waarom ge, ó Memel! op my woed ? Zyn dit uw fchikkingen?eischt,eischt ge onfchuldig

bloedt ? ö Welaan ! heeft my het lot zo wreed ten doel gekoozen Verwacht geen traauen,neen:'kzal't om myn dood doen

bloozen.

TIENDE TOONEEL. Timantes, Mathuses.

GTimantes, terwyl Dirce met de Lyfwachten heen ^aat. rootmoedige! 't ziet u reets met verwondring aan Ja, zo veel deugd en moed kan by de Goón voldaan ' En zelts des noodlots fchaalals doen in twyfel hangen! ,ir , , Mathuses.

Wat hoopt gyhs'er hulp vaiTsHemels hand te ontfangen? Scheurt de aarde ooit open?fchiet de blikfem na benëen" 1 en itrafvan t woestgeweld,van wreede oumenschlyk-

Sluiten