Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DE VRYHEID.

nu Gy, zo grootmoedig als dapper, u hebt onttrokken aan de heerfehappy , van een Vo]k dat niemand waardeert, dat niemand acht, dat'

niemand bemint dan alleen zich zelf. .

Gelukkig Noord-America, gelukkig Land dat z.ch heeft vry gemaakt van den Koninglyken Scepter. - Millioenen menfchen, in uw uitgeftrekt gemeenebest, zullen vrye , onafhanglyke ,

deugdzaame , gelukkige menfchen worden I ■ 1

Wie verblydt zich niet, over zulk een heil voor de waereld? althans hier over, dat zo veele duizenden onzer medemenfehen zo veel gelukkiger

zyn geworden. Dan deeze, voor een vry-

heidlievend hart, zo aangenaame befpiegelingen hebben my vry wat van myn onderwerp ter zyden afgeleid; want ik wilde eigenlyk een fchets geeven van het burgerlyk bewind van een vry Gemeenebest, en daaruit afleiden, hoe ieder Burger vry uit hier over zyne gevoelens mag open-

baaren. Wy zullen ons dan bepalen tot

de perfonen, welke dit lighaam uitmaaken, en tot die, welke zy gezamentlyk tot hunne Bewindsmannen en Beftuurers verkooren hebben. ■

Het lighaam der Maatfchappy beitaat zekerlyk, uit alle de Leden welke tot dezelve behooren , zonder onderfcheid van rang en ftaat,

aan-

Sluiten