is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRYHEID. 85

tot redding des Lands zyn eigen grootheid aileen bedoelden ? Wie heeft beweezen,

dat hy, om het Graaflyk bewind te verkrygen , ongeoorloofde wegen heeft ingeflagen ?

Wie was 'er , zo 'er een Graaf moest zyn,

nader toe dan hy ? Hy had 'er alles aan

opgeofferd! en heeft hy misfehien niet kunnen vermoeden , dat , indien hy het niet aanvaardde , men het mogelyk eenen anderen zou

opdraagen ? Hadt hy hier geene groote reden

toe ? En wicn moest men dan vooronderftellen dat het veiliger te betrouwen was, aan hem, of

aan eenen vreemden Vorst ? De liefde voor

Vader willem, die, toen hy het Land van 't Spaansch geweld hadt vry gemaakt, en in zo ver waarlyk de Grondlegger onzer vryheid geweest is , nog het flachtöffer moest worden der wraakzucht van filips, en door een' gevloekten moord van 't leeven beroofd worden;

Die , in zyne laatfte ogenblikken , be-

. wyzen gaf, dat zyne liefde voor Nederland, naast die voor zich zelfs, hem 't meest op 't hart woog, wanneer hy , ftervende, deeze laatfte en eenige woorden uitboezemde : myn

god, ontfermt U over my en

„over uw arm volk! ■ De liefde,

zeg ik, voor deezen onzen eerften willem van oranje, heeft my deeze aanmerkingen afF 3 Se'