is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRYHEID. sao

behoeft te gedoogen , dat zyne rechten en vryheden verwaarloosd, en aan het willekeurig opperbeitel van ecncn Stadhouder worden overge-

Jaaten. En oordeelt zelf, Nederlanders,

over de gevolgen hier van.

De recommandatien in de Steden , tot het aanftellen der Regeeringsleden , zyn oorfpronglyk uit de al te groote geneigdheid van fommige Heeren Stadhouderen, om hunnen vrienden blyken van derzelver goedwilligheid te geeven, en hier door de verplichtingen der Regeeringsleden omtrent hunne perfoonen te grooter te maaken; en uit eene laffe en te verregaande toegeevendheid der Regenten , die de ele&ie of het aanftellen der Regeeringsperfoonen , of de begeevingen van amten in handen hebben ! —— En hoe gaat dit in zyn werk? De Burgers van Deventer zeggen, „ dat door den fchadelyken invloed „ der Heeren Drosten" (fchoon ze dit zeker niet op alle de Heeren Drosten zullen betreklyk maaken,) „ zich telkens by elke vacature, „ zo in den Raad als in de gezworen gemeen„ te , perfoonen met recommandatien van Z. „ D. H. opdoen; .waar door de vrye keuze van „ Hun Ed. Achtb. ten eenenmaal wordt belem-

„ merd", enz. Zyne Hoogheid ftaat zeker

in het begrip , dat naar maate de voorzittende Leden der hooge Landsvergaderingen meer of min in Hoogstdeszelfs belang zyn, dat naar P 3 maa-