Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VRYHEID. 235

derlanders , dat indien het in alle Steden dus gefield was, de Heer Stadhouder dan byna alleen het geheele Land regeeren, en de wettige Regenten blindeling uitvoerers zouden worden van de begrippen van den eerften Dienaar van Staat! welk eene ongerymdheid ! welke gevolgen konden hier uit entftaan ? welke

inbreuken maken zodanige Regenten op de vrye

en Souveraine Regeeringsvorm des Lands!

Dan, wy gaan voort, daar we het ftraks gelaten hebben, over de recommandatie van den Heer hambroick tot Burgemeester te Leeuwaarden.

Wy hebben in deeze laaste Misfive gezien, dat eene der redenen van dit voorftel van zyne Hoogheid aan den Magifiraat dier Stad, zekerlyk ook deeze zal geweest zyn, welke Hoogstdezelve in die van Ylst opgeeft, naamlyk dat zyne Hoogheid in deezen Heer zyn vertrouwen ftelde. En gy zult zien welke redenen meer, want zyne Hoogheid gaat voort te zeggen in den recommandatiebrief zelve: „ wan„ neer wy nu in overweging hebben genomen „ dat ons by verfcheidene gelegenheden geble„ ken was, de gefchiktheid van gemelden Heer „ van hambroick, en wy ens daarby erin„ neren de alleszins gunftige aanbeveling en fa„ vorable gevoelens van onze Vrouwe Groot„ moeder , ten opzichte van zyn Hoog Wel„ geb. hebben wy ons dit verzoek laten we|-

» ge-

Sluiten