Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLAND. $,?

eindigde, onverrigter zaaken, met elkander den huid vol te fchelden, doch elk in zijn bijzonderen fmaak.

Een voornaam Jefuit, zig bij uitftek ge-' kweeten hebbende, in bitfche uitvaaringen tegen Beza, verkreeg naderhand, door gunst van den Cardinaal van Lotharingen en van de Tournon, dat, in Vrankrijk, de Jefuitfche broederfchap zig vestigde, in de gedaante van een Collegie. Deeze order was toen reeds in verdenking. In het geding tegen dezelve, op de Hooge fchool te Parijs gehouden, laat Etienne Pafquier zig deeze aanmerklijke woorden ontvallen, welken de ondervinding maar al te zeer bewaarheid heeft. „ Gij zult u, zegt hij tegen de Rechters; uwe ligtgeloovigheid ten eenigen tijde, doch te laat, beklaagen, wanneer gij de omkeering aanfchouwt van de goede order en de openbaare rust , niet alleen in dit Koningrijk, maar in de geheele Chriften-waereld, door de listen, dè bedriegerijen, de bijgeloovigheid, de geveinsdheid, de doemwaardige ftreeken en kunstnarijen deezer nieuwe Sociëteit!"

De Paus, en zijn blinde aanbidder, de Koning van Spanje, begreepen te regt, dat hunne Partij fterke fteunen noodig had, om het hoofd boven te houden. De Leer der Proteftanten had, terwijl zij verdrukt werd, eene inneemlijkheid, die welhaast geheel Vrankrijk zou- overmeefterd hebben, wanneer men ze vrijlijk werken liet. Zij wisten, door

veel

Sluiten