is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "4 )

gen der beelden, verkrygt dat geheel eene zo overwegende zwaarte, dat zelfs het enkele oog zich niet laat ontglippen, of hetwelmogelykzy* zoo veele menfehen op wolken te zien wandelen. Voegt men hier by, dat Rubens, gelyk in alle zyne fchilderyen, ook hier de menschelyke geftalte dennaate gmf van leden en welgevleeschd voorftelt, alsmaarmogelykis, dan, zeker,klimt de onwaarfchynlykheid tot den hoogften trap. Doch laat dit zyn, zo 't wil! 'tls den verryzenden te vergeven, als zy, ia het eerfte en nog flapend oogenblik van hun ontwaaken , dennaate opeendringen , dat zy, daardoor, het om hoog %gen bezwaariyk maaken; maar geenzins den kunftenaar, dat hy geen beter oogenblik uitkoos, of het uitgekoozene niet treffender uitvoerde. In deezen ganfehen drom van Menfehen heerscht flegts ééne begeerte , flegts dén en het zelfde dringen^n ftreeven, om naar boven te geraaken. Te vergeefsch zoekt men hier, 't geen nog in ftaat zou wezen, om dit fchrikvolle tooneel des Oordeels wat nader tot het menschlyk hart te brengen: hier is de vreugd, van eikanderen weder te kennen, niet te zien, nochecnige teckenen van Godlyke liefde, noch eenige andere aandoenlyke betrekking , welke de opwaards ftygenden , en de nederftortenden, in eenig ander verband brengt, dan door by eikanderen geplaatst te zyn j niets,

met