is toegevoegd aan je favorieten.

Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenisse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERL. GESCHIEDENIS. 245

Philips vanWassenaarenjan vat Ryswyk, de Hoofden der misnoegde Ede len , die, met toeftemming van hunne Mede ftanderen, ongcneegen, om onder eene Vrou lyke Regeering, of die van eenen uitheemfcher Graaf, te daan, hem verzogten heimlyk ir Holland te komen.

Niets voldeedt beter aan zynen wensen, niets was gefchikter, om zyn fpyt te verzetten , dan het vooruifzigt op wraake. De hoop om eens Aleide de fchande der aangedaane nederlaage betaald te zetten, en het Bewinc over Holland te vcrkrygen , deedt hem, zon

der draalen , in 't verzoek bewilligen.

De tyd was nog geenzins gebooren , om ziel te vertoonen: openlyk deedt alles nog hulde aan Ada en haaren Egtgenoot, of liever de vrees voor Aleide hieldt de gemoederer bevangen. Door een donkeren nagt begunstigd komt Willem by den Heer van W a ss e n a a r , waar hy zich, zelfs by de Huisgenooten onbekend, eenen korten tyd ophieldt 3 zeker niet ledig, maar in het beraamen dei gewigtigde aandagen gefleeten.

In Zeeland wagtte hem een gunstiger lot, dan hy zich, op dat pas, in Holland konbelooven. De befchikking der zaaken, ten zynen voordeele, daar overlaatende aan de Edelen hem genegen, vertrekt hy vermomd, in een llordig gewaad, met den hoed in de oogen Q 3 ge-

r TI. Boek.

VI. HOOFDST»

Houdt een mondgefprek met de misnoegde Edelen.

Trekt na

Z.cclands\vo\t\ er voor Graat' eikend.