Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Hoofdir.

Van de alge meene kennis.

4 VER HANDELING

ren, en met billykheid te regeeren j zy wet, de dapperheid der Veldheeren en Krygsbedienden, om hunnen naam door kloeke daaden onverganglyk te maaken j zy verlengt, de gedachtenis van de deugd door die den Naaneeven over te leveren , en maakt dus de edele Mannen nog edeler; zy doet de boozen, door vreeze voor fchanden en verdiende verachting, van vuile daaden afftaan: in 'tkort, zy brengt ons tot de wysheid , die wegwyfter der deugden, zonder welke niets fchoon, noch goed, noch welvoegende is.

De kennis der Hiftorien is, gelyk men verzekert, eene algemeene weetenfchap , die den geeft uitfpant, daar de andere weetenichappen dien in eenen engen hoek befluiten: zulks 'er geen redenlyk Schepfel in de waereld is, in welken ftaat het geval hem gefteld heeft , die met rype oogen op dit tooneel de drift van der menfchen hartstogten, als in een Schildery tragt te aanfchouwen , en de zelve op de Hiftoriebladen wil flaan , of hy zal door die oeffening nieuwe volmaaktheden konnen verkrygen > wandt men vindt 'er lecrftukken, goede zeden, Staatkunde, 't algemeene recht, de feilen der Landbeftieringe , en de oorzaak van den ondergang. Eindelyk men befchouwt als in eenen fpiegel, die niet vleit, de oorzaaken van alles 't gene de waereld beweegt j

dier-

Sluiten