is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over het zaamenstellen en beoefenen der historien, inzonderheid de geschiedenissen van Holland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE HISTORIËN, 203

woording en den ftyl fchikken naar het voorwerp, dat is te verftaan , eenen Vorft met eerbied , eenen Burger als zynen mede menfeh aanfpreeken , zonder buitenfpoorige vleijeryen; wandt men vindt geene ftof in welke zich de Schryvers meer te buiten gaan dan in deeze. 't Zou ook een groot gebrek zyn , het ganfche werk zoo te fchikken, dat 'er tegen de waarheid geene feilen noch gebreken van die genen , of van des zelfs Voorouderen , aan wien men den Opdracht , doet , in gevonden wierden, 't Is loflyk hier in het voorbeeld van den Ridder Hoofdt te volgen, welke niet fchroomde zyne Nederlandfche Hiftori aan Prins Frederik Henrik op te draagen , fchoon hy , omtrent het bedryf van des zelfs Vader , Willem den I. Prins van Oranje, de waarheid niet bewimpeld hadt > en 't is van dien Vorft , als zeer redelyk zynde , ook niet kwaalyk genomen , als wel bezeffende , dat het een gebrek in den Schryver zoude zyn , de zaaken , welken in 't oog van de ganfche Waereld gebeurd waren, om een enkelen perfoon te vleijen, niet naar waarheid te verhaalen. Ja men vindt 'er die de Hiftorien van hunnen tyd , om geen vermoeden van partyfehap te geeven, aan geenen Vorft (y) durfden opdraagen : Zoo verre

gaat

O') Baile Dia. Hift. Tom. II. fag. 49*

X. Hoofdft.