is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

06 BEROEPEN EN HANDWERKEN

,, knecht een Engelsch kleed Qi) tot- drinkgeld, zulk* „ zal u nu uit liefde en trouw, lieve broeder! „ gefchonken zijn, en zo zult gij het leren, ge* „ lijk ik u fchrijf in dezen brief, wanneer gij dat Aardmantietje in uw huis of hof ontfangt, „ zo laat het drie dagen rusten, voor dat gij „ daar toe gact, na drie dagen neemt het op, „ en baed het in warm water, met het badwater „ zult gij befprenkelen uw vee, en de vloeren „ van uw .huis, waer over gij en de uwen gaen, „ zo zal het met u welhaest anders fchikken, en „ gij zult wel weer tot het uwe komen, wanneer ,, gij naer dit Aardmannetje zult luifteren, en gij „ moet het alle jaer viermael baden, en zo dik",, wils als gij het baed, moet gij het weer in fijn „ fijden kleed winden, en leggen het bij uwe bes„ te kleêren die gij hebt, meer behoeft, gij 'er ,, niet aen te doen; dat badwater, waerin gij het „ baedt, is ook bijzonder goed, wanneer eene „ vrouw in den arbeid is, en niet baren kan, „ als ze een lepel vol daervan drinkt, zo baert „ ze met vermaek en dankbaerheid; en wanneer „ gij voor den regter en raed moet gaen, zo „ fteek het Aardmannetje bij u tonder den regten ,, arm, zo krijgt gij eene regtvaerdige zaek, ze „ zij regtvaerdig of onregtvaerdig. Nu lieve broe„ der dit Aardmannetje fchik ik u tot een ge~ „ lukfalig nieuwe jaar, en laet het noit van u „ wegraken, dat het mogen behouden uwe kinds-

kinde-

CO Een foort van geld, zo als keysler aanmerkt.