is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

over het dulden der heidens in den STAAT.

u.. de befchouwing dezer ongemeen kwaade en fchadelijke eigenfchappen der Heidens, ontftaat nu de vraag: „ Hoe een Staat met zulke men„ fchen moet handelen?" 't Is al fints langen tijd, dat men hunne fchadelijkhcid begon na te gaan, en op middelen te denken, om zig daar tegen te beveiligen. Daar nu, in voorige tijden, niets zo zeer in gebruik was, dan banning uit het Land; zo was ook niets_ natuurlijker, dan dat men omtrent de Heidens ook dit in 't werk Helde. Uit dien hoofde preekten niet alleen Geestelijken (i) en Staatkundigen ( i), even fterk tegen het dulden dezer menfehen, maar in de meefte landen van Europa, wierdt ook hunne verbanning werklijk beflooten, en verfcheide maaien vernieuwd.

Spanje maakte reeds, op het einde der vijftiende eeuw, een begin daarvan: want Koning ferdinand, die het voor een goed werk hieldt,

om

(O Zie gerhard loc. de MagiJIr. nut». aS7.0 is ar. Zigeunerfrag. quaest. 5.

(a) 'Bc-din de Republ. Lib. V. cap. a, KSCKERmann Difput. XXXIII curfus Phihjopb. probl. a SV.