is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over de heidens, betreffende hunne herkomst, leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der heidens in europa. 193

toen ze eerst in Duitschland wierden gezien, öt>k reeds in Hongarije vinden (i); maar aventin noemt ook Hongarije, uitdrukkelijk, onder de gewesten, waaruit hij ze laat voortkomen (>).

Hiermede zijn wij nu gekomen tot het onderzoek: of ze elders in Europa nog vroeger, dan wel hier eerst zijn verfcheenen?

Dat Poolen het Land zij, het welk de eerfte Heidens aangenomen hebbe, en dat ze zig van daar in Wallachie», na Zevenbergen, en zo voort verder verfpreid zouden hebben, is een heel willekeurig gevoelen. De fchrijver (3), die dit gelooft, beroept zig op munsters bericht; maar hier is geen letter voor hem. Anderen laaten ze, met de groorile zekerheid, in Wallachie en Moldavië, alwaar zij insgelijks, in 1417, reeds omzwerven, allereerst op ons Europisch tooneel verfchijnen (4); daar canTemir, integendeel, vol-

ko-

rt-V « Certc primum omnium in Moldavia, Valachia, ac Huntl) » vw« v ,r fi isthincque in alias Europae

earia circiier aanum «417. Vlü lunt, ïstmni-Huv.

"diiiones propagati." GEORG. PRAï Annal. regum Hunganac.

% iv J. v^lijk *H»|«;W Gefcbicbte iet Vmyvr*

*CO\Ï'ln'dezen tijd CiW5 4- -H»* de H.fie., * • land 6 komen, - enkel boeven, een samengeraapt o op de " glanzen van Hongarije en Turkije." AventxH Srt™*./».

ft\ TVtcfJi litfer, ie ufu H praeflantia Jiuiii JitJci i* bifioria, cap. U „Cingaros primum in Polonimn trajecisfe, ex ipforum apud Munfterum relatione conjieio, postea " Walai-hlae TraniUvaniaeque fefc infuderum." . " f Ik denk , en dit is mogelijk alles, wat wy met zeker, m bejd nopens hunne verfclnunnSin Luropa kunnen zeggen, fet

N