Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLAND.' ft?

Zo dra dit verfoeilijk bedrijf rugtbaar werd, floot men alle winkels en huizen en alle arbeid werd geitaakt. Met de alarmkreet der verbaasde menigte vermengde zig het woest gefchreeuw van een groot aantal deugnieten, die zig allerwegen vertoonden, " en in wier handen de wapenen veel gedugter tpefcheenen, dan in die der vijanden! - Deeze gevaarlijke oogenblikken werden het des te meer, om dat het openbaar beftuur zijn kragt fcheen verlooren te hebben, en Parijs over■gelaaten te zijn ten prooïe van hen, die er zig meefter van wilden maaken.

Eindlijk evenwel begonnen de weldenkenden op goede order en verdeediging bedagt te worden. Zij vergaderden zig op de aangeweezen plaatzen. Alle burgers, van allerlei rang en ouderdom; alle franfchen, welken zig in de Hoofdltad bevonden, werden, als foldaaten, ter verdeediging van Vrijheid en Vaderland opgefchreeven., en bedienden zig van een groene Cocarde. Men ftelde ook fchielijk de noodige order, om den moedwil van het flegtfte graauw te beteugelen, 't welk der voorzigtighcid en kloekmoedigheid der Parijfche burgers zeer wel gelukte. Men deed ook poogingen om aan de noodige geweeren te komen, en, met een woord, men verzuimde niets van het geen men, in de omftandigheeden, in. welken men zig bevond, doen kon, om de ftad van binnen in rust, en van buiten tegen den vijand in ftaat van tegenweer te brengen.

Sluiten