Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I, N H o u n

VAN HET

TWEEDE DEEL.

REGENDE BRIEF, uit Aken.

Ligging van Gutik. Verminderde Vplks-menigtete Aken, en haare. oorzaken. Keiferlyk gezantfchap zederd 1786. Nieuw ontwerp van Staatsinrichting van den Heenwz Dohm. Het Gilden-wezen met zyne gevolgen. Verval der Lakenfabriek. ' Bloei der nabuurige Fabrieken. Armoede en bédelary te Aken. Mooglyke ftaatkundige en zedenlyke'Vryheid. bl. I

TIENDE BRIEF, uit dezelfde plaats.

Ligging van Burfcheid. Naalden- en Laken - fabriek aldaar. Lakenfabrieken te Vaak. Verwery. Lakenhandel. Gedachten over den toekomftigen ftaat van Europa. Marmeren krooning-ftoel in de Domkerk. Gefpleten koperen deuren, met de daartoe behoorende Legende. Goeden Vrydags-procesfie. 25

ELFDE BRIEF, uit Luik.

Gezicht der Stad. Franfche Nationale trekken in de geftalte en het charakter der Luikenaars. Valfche fpraak. Reis van Aken naar Luik. Gezicht van het Limburgfche. Brabandfche krygsbende. Aanmerk^ lyk onderfcheid van de huMche Nationale troepen. Gefteldheid. des Volks. Zucht voor de Vryheid. Verdediging der onbepaalde vryheid van denken tn fpreken. Bepaaling van 's Menfchen beftemming. Afwyking van hetgeen wezenlyk is van onvoorwaardlyke onderftellipgen. Staatkundige gefteldheid van Luik, zederd 1316 tot 17Ü9. Misbruik van gezag. Willekeurig geweld gemengd met eenen regcmaatigen dwang. Grond der ftaatsgefteldheden, die werklyk beftaan. Onvervreemdbaare rechten der menfchen. Oorzaken van de onbeftendigheid der Staatsinrichtingen. Strydige grondregels der Staatkunde. Onuitvoerlyke ontwerpen tot ééne algemeene alleenheerfching en ééne algemeene Staatsverbindnis. Verflin. dende krachten in den Mensch en in dé geheeleNa* 3 tuur

Sluiten