is toegevoegd aan je favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iyke leven! Zoo moeilyk,zoo omtiooglijk, is het, in bepaalde gevallen, recht en onrecht, volftrekt overtuigend en afdoende, te beflisfen !

Welk mensch, dien eenig onrecht bejegent, of —> wat hier gelyk ftaat — die vast overtuigd is, dat men hem onrecht gedaan heeft, zal zoolang wachten, totdat hy zulks aan zyn' party kan doen begrypen ? Wie zal zich bepaalen tot overreeding, wanneer zich andere, en krachtiger, middelen opdoen, om zyn recht te handhaveu? Is het onrecht van dien aard , dat het hem met verlies van zyn leven, of met verminking, of met berooving van het oogmerk, waartoe hy leeft, of met de onmooglykheid bedreigt, om zyne waare zedenlyke beflemming te bereiken; dan verftaat het zich van zelf, dat hy het daarop niet zal laten aankomen, dat de bedreiging daadelyk vervuld worde, indien hy het nog op eenigerhande wyze kan verhinderen. In het menfehelyke leven, oordeelt en vonnist men dus, van oogenblik tot oogenblik, zonder dat men kan afwachten, of het oordeel en vonnis door alle menfchen gebillykt, en met de algemeen erkende grondregels overeenftemmend zal geoordeeld worden.

Op deze noodzaaklykheid berusten, indedaad, alle wetgevingen en ftaatkundige verdragen. Vrywillig, of uit nood, ter vermyding van een

groo-