is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *5)

grooter kwaad, erkende men een verftandiger doorzicht, dan dat, welk ieder op zich zelf bezat; men wilde nu, niet langer, in onzekerheid leeveii, niet langer recht tegen recht overftellen, en zich in eindloze twisten mengen; het verftand van één' mensch werd, nu éénmaal, als onbedrieglyk aangenomen, dat voor allen gelden zou, of men vormde voor alle mooglyke rechterlyke voorvallen, die ter bellisfinge mogten voorkomen , een letterlyk bepaald voorfchrift, nadat de betrekkingen van alle de leden in den ftaat onder eikanderen behoorlyk geregeld waren. Men gaf zelfs aan hem, wiens doorzicht men erkende , volle magt, om een'ieder, die weigeren mogt, overecnkomftig dit verdrag te handelen, en der wetten te gehoorzamen, met geweld daartoe te noodzaken, en elke overtreding met ftraffen te boeten. Dan, daar deze zelfde affpraak te gelyk de wet vormde, om eeuwig by deze gemaakte fchikking te volharden, bewyst niet alleen het gevolg de vruchteloosheid eener dergelykepooging;maar uit de wankelbare grondflagen, waarop de ftaatsinrichtiugen en wetgevingen berustten, liet zich derzelver verganglykheid, zeer gemaklyk , vooraf opmaaken. Zelfs niet die ftaatsgefteldheid, welke eene volkomene zedenlykheid ten grondflage had, zou zeker we2fcen van haare duurzaamheid, zodra zy Hechts F 3 mag