is toegevoegd aan je favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i<7 3

beklommen hebben, en van welke zy op het overige menschdom nederzien, hen onophoudlylc begluurt, alle hunne bewegingen gadeflaat, juist omdat dezen zich niet laten verbergen, en hun allerlei beweegredenen aantygt, waarvan zy zeiVen misfchien nimmer gedroomd hebben. Elk particulier , die al te ryk is, wordt, door de middelen , welken hy heeft, om te werken, een man van veel belang in den Staat, en moet zich, billyk, in gelyke maate, als openbaare Ambtenaars , aan het oordeel zyner Medeburgeren onderwerpen. De Natuur oefent, ook hierin, haar byzonder recht. Het waare, echte, éénige eigendom ligt in ons hart en in ons verftand. Óp alle andere verkregen aanzienlyke goederen behoudt onze Medemensch, altyd, eene natuurlyke aanfpraak, welke, indien zy al, door middel van een burgelyk verdrag, wordt vrygevvaard , zich echter nog vertoont in de vryheid, om haar gebruik regtftreeks te beoordeelen. Hoe grooter de invloed van eenig wezen is op de lotgevallen der menfchen, des te algemeener wordt dat wezen voor allen een voorwerp van nadenken, van lof, en van berisping. Van daar is 'er niets op de wereld, waarover, ieder dag en oogenblik, zoo menigvuldig, en te gelyk zoo verkeerd, geoordeeld wordt, als over de Zon, de Natuur, en over God.-

XIV,