is toegevoegd aan je favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt verfierd door zwaare , groote geböuwett van eene eenvoudige, maar zeer fchoon ontworpen bouw-orde. Het Kónings-plein , alwaar , vóór de St. jPacobs-lierk, eenmetaalcn Kolósfusbeeld van Prins Karei van Lotheringen, op ééne regte lyn ftaat met den ftouten fpitzen toren van het Raadhuis, is geheelenal juist met zulke gebouwen omringd. Het hof, of zoogenoemde Confeil, van Braband, houdt zyne zittingen in een nieuw, door deStaaten gebouwd, paleis, dat zyn uitzicht óp het Park heeft. Hieromftreeks zyu ook de hotéls van den Hertog van Aremberg, den Burggraaf van IValkiers, van den Efcgelfchen gezant, het Tuighuis enz.

Zederd zestien , of agttien jaaren , heeft Brus* fel, vooral rondom het Park, eene nieuwe ge* daante verkregen. De oude gebouwen, alhier nog óverig, zó als de Manége, ftaan bykans onder den grond; de nieuwen, daarentegen , hebben twee, of drie , kelders, boven elkander, terwyl mendé aardê, tot op eene hoogte van dertig voet, én meer, beeft opgegraven, om de voormaaligé oneffenheden aantevullen. Thands is het Park reeds geheel vereffend, tot op twee diepten, die nog onlangs moerasfen waren, doch nu met een fchoon en hoog bosch voorzien , en met vaste zandpaden zyn aangelegd. In één dezer diepten zagen wy een grot met een fontein, die echter op

dit