is toegevoegd aan uw favorieten.

Reisen van George Forster, in den jaare MDCCXC.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H9 )

ml, wanneer hy de Stad wederom wilde intrekken , de poorten gefloten , en zyne troepen tegen hem vooringenomen vond; hetwelk, zo men verhaalt, de reden was, dat hy zieh tot een gemaklyk vergelyk leende. Even weinig kan het gcloehend worden, dat de reis van den Hertog van ■ Urfel en van zynen vriend , op een tydfbp , dat Vonk met zyne medeftanders' zieh daadlyk reeds te Namen ophielden, het voorkomen had, als ot het hun meer te doen was , om de gisting der armée aldaar ten hunnen nutte te bezigen, dan dezelve te helpen ftillen. Dan, wanneer wy ondertonen, dat zy oordeelden, eene goede en rechtvaardige zaak tegen de dwinglandy der Staaten te handhaven, wie kan hen dan berispen, dat zy zich van middelen bedienden, welken hen het beloop van zaken in handen gaf, om zieh te doen

gelden? , , .

Zeermoeilyk, zo niet volftrekt onmooglyk, is het, hen in eenig ander opzicht te verontfchuldigeI1 Wisten zy, dat het vooroordeel des Volks ongeneeslykwas; zagen zy vooruit, dat deszelfs gehechtheid aan de Staaten, noch door redeneering, noch door geweld, was te beteugelen , dan hadden zy dit vooroordeel behooren te eerbiedigen, en gevolglyk was hunne wederftrceving in dit geval ondöelmaatig en onbillyk. Hadden zy, daarentegen, eenig gegrond vooruitzicht,

H 4 arifto"