Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

Helaes! al vallen wij zijn Majefteit te voet, Al blijft en Staet en Prins haer om de vrijheid fmeeken,

Niets helpt: Toledo moordt.... vergiet het edelst bloed, En dwingt ons om zijn woón met fier geweld te wreeken.

Gij zwerft als balling 's lands, doorluchte Lodewijk! Maer hoop op 's Hemels gunst: ik heb Bosfu verflaegen,

Ligt vindt gij meerder hulp in 't vrije Duitfche Rijk, Om al het Spaenfche volk uit Nederland te jaegen.

De vrijheid Iagcht ons aen, - wij fteevnen naer de ftad; Hoe blij zal 't dapper Hoorn ons nu verwellekoomen!

Vaerwel! 'k ben door den ftrijd, o Nasfau! afgemat; Maer denk niet, dat de moed aen Dirkszoon is benoomen!

o Neen: hij volgt zijn' pligt als hopman en foldaet. -

Oranje redde eerlang den onderdrukten Staet!

G. B E IJ E R.

Sluiten