is toegevoegd aan uw favorieten.

Verward Nederland; of, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van den jaare MDCCLXXX-MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DE REPUBLIEK. *S*

droegen , op uitdrukkelijken last hunner Principaalen voor (*): „ De Engelfchen hadden, gelijk be, kendwas, federt vijf maanden de Republiek zeer „' veel fchaden op zee toegebragt; het was ook be„ kehd dat een merkelijk aantal oorlogfchepen be„ vel bekomen hadden, tegen de Engelfchen uitte„ loopen; de Amfieldamfche Heeren moesten zig „ zeer verwonderen, dat de bevelhebbers deezer „ fchepen te kennen hadden gegeeven, dat zij als „ nog, uit gebrek aan amunitie , provifie en vic„ tualie, hiertoe buiten ftaat waren ; zij geloofden dat dit onmogelijk plaats kon vinden , en dat „ men bij tijds in dit gebrek had moeten voorzien; „ er moest boven alles onderzocht worden, wat de „ oorzaaken deezer werkeloosheid waren, en een „ middel aan de hand gegeeven, om de bron „ van dit kwaad te floppen; men moest hulp „ bij vreemden zien te erlangen, en zo dit niet kon „ gefchieden, dan zou Holland zig alleen helpen: „ eindelijk waren Burgemeesteren en Raad der „ Stad Jmjleldam van gedachten, dat er eenige „ weinige Heeren uit de refpective Provinciën door „ hunne Staaten gecommitteerd ,en met denoodigein„ Jlrucïïên voorzien moesten worden, om geduu„ rende den oorlog met den Heere Erfftadhouder

(*) Het overige in deeze § is een uittrekrel uit de Memorie, zo als de groote 11. h. schlözer, die in zijne' lodewijk ernst, §. 114 heeft aangehaald.