Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 LAATSTE LOTGEVALLEN indeel,ii,afd#

maar ook buiten denzelven en onder elkander te mogen doen:" een Staatsperfoon van Holland mogt dus ieder belasteren : de Stad Alkmaar voegde bij de thans onderhanden zijnde zaak .nog eene nieuwe en nooit gehoorde Helling, naamlijk: „ Dat, daar het „ fchrijven van pasquillen en hekelfchriften reeds „ zo lang in gebruik was geweest,zo zag men thans „ niet in, waarom men dit juist nu, ten believen „ van den Hertog, zou moeten beletten:" op deeze wijze zou nu in 't vervolg ieder het recht hebben om wien hij maar wilde van zijne eer te berooven; nu zou de ééne gedeputeerde den anderen, zonder bewijs, van de grootfte misdaaden mogen befchulgen, en eifchen, dat die uit de Regeering gezeten verbannen werd: mij dunkt dit mag in den hoogften graad een befchimping der juftitie genoemd worden: op deeze wijze kwamen de befchuldigers Van den Hertog vrij , en men legde de geheele zaak ter zijde.

De Hertog werd evenwel ftilzwijgende volkomen gerechtvaardigd; er kwamen ook veele onwederleggelijke gefchriften ter verdediging zijner onfchuld en voorftelling zijner groote verdiensten in 't licht; bijzonder had dit ook tot oogmerk No 5. 6. en 7 van den Hartlooper van Staat: de officieele berichten der Admiraliteits Collegiën , zuiverden hem ook van de groote befchuldigingen, welke tegen hem gemaakt waren ; hij zou naamlijk de oorzaak van het

Sluiten