is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods liefderijk bestier, in de omwenteling van Nederland aangeweezen .

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo» GODS LIEFDERIJK BESTIER,

hanglijke Mogenheid, en dit is van het grootfle belang; want zij wordt dan als zodanige erkend door het magtigfte Volk van gansch Europa, een Volk , dat alom triumpheert, een Volk , dat thans de fchrik is voor alle Natiën, en dit niet alleen.

2. Maar zij guarandeert onze Republiek zo als zij heden is , in haare vrijheid en onafhanglijkheid; dat is: Frankrijk verbindt zich, om haar als zodanige te handhaven, te bevestigen: en dit is van te meer gewigt, om de veelvuldige onderneemmgen, welken er reeds zijn in het werk gefield, om onze Republiekeinfche geflcldheid in verwarring te brengen, te verzwakken, omver te werpen, en welken wij, de zaak menschkundig befchouwd, zeker, zo als wij te vooren zeiden, nog te wagten hebben , niet alleen uit onzen boezem , maar ook van zulken, welken door

buitenlanders worden gellookt en aangevuurd

wat zegt het derhalven niet veel, zulk een magtig Volk in ons belang te hebben en te behouden! daaruit immers is reeds voordgefprooten het tusfchen hen en ons gefloten Tnclaat , dat er 25,000 man Franfche troepen in den dienst'van ons Land zouden treeden . en reeds zijn overgegaan, om ons zo tegen uitwendige aanvallen te befchermen.

3. Ja dit belang wordt nog grooter, betrekkekelijk vreemde Mogenheden! Zo de Franfchen onze Republiek nu voor het tegenwoordige en

in