Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i.Koofösfrjc DE rust te HÈRSTÊLLêN. ff

j, den Koning , als de memoriën zijns Ministers, op eene ongeoorloofde wijze te becriti» ,, feeren;men had zelfs toegelaaten,dat de fchrij. „ ver der Leijtfche courant, geheel zonder eenig „ openlijk gezach, eene zogenaamde Apologie had „ laaten drukken, waarin hij zig met bitterheid, „ en op eene geheel onvoegzaame wijze, verde,, digde : geduurende men nu aan particuliere ,, fchrijvers een vrij veld liet, om door hunne „ boosaartige gefchriften de bij de natie, helaas! „ zo zeer ingewortelde oneenigheid, te voeden „ en te verfterken, bleef de Prins Erfftadhouder ,, het voorwerp van herhaalden laster, en van „ zijne waardigheden en pra?rogativen ontftoo. „ ken.

„ Daar de Koning bij dit alles niet onverfcbil3, lig blijven kon, zo verlangde zijne Majefteit, ,, dat de Staaten Generaal eindelijk alles in ern„ ftige en werkzaame overweging wilden nee„ men, wat zijne Majefteit, als nabuur en vriend, ,, die een waar en oprecht aandeel aan hunnen „ welvaart nam , had voorgefteld , en dat zij „ eindelijk eenmaal, met nadruk, billijke, krach„ tige en genoegdoende maatregelen mogten nee„ men , om de onbefehaamdheid der nouvellis„ ten en andere particuliere fchrijvers, in toom „ te houden, en bijzonder met zijne Doorluch„ tige Hoogheid, den Prins van Oranje, op een»

Sluiten