Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

134 gebeurtenissen „,ceel«

ring vijfmaal.met dringende uitdrukkingen: deRaad bleef echter bij zijne uitfpraak: eindelijk vorderde

een der geconftitueerden, metnaame trescon (een buitenlander, zijnde een Comptoirbediende, die zelfs geen het minfte eigendom in Amersfoort had,) een lijft van de Heeren, welke een afflaand antwoord gegeven hadden ; met bijvoeging dat het volk hm niet meer voor hunne Regenten of Reprqfentanten wilde erkennen — de Raad ging hier op uit één.

Den 9 Auguftus verzamelden zig wederom veele Burgers en Inwooners voor het Stadhuis , de toevloed was nu fterker, 'er verfcheenen ook veele anders weldenkende en redelijke Burgers , de* wijl door de tegenpartij verfpreid was, dat men om vermindering van accijfen verzocht had, maar dat de Raad daar in niet had willen toeftemmen : de vijf Geconftitueerden vervoegden zig eerft alleen bij den Burgemeefter w. methorst; doch rechtte niets uit; hier na gingen zij met de geheele menigte Burgeren weder bij hem en verzochten dat de Raad deeze voordemiddag ten twaalf uuren buitengewoon mogt vergaderen! doch het geen ook afgeflagen werd: zij gingen den tweeden Burgemeefter voor bij, maar vervoegden zig bij de anderen, en vorderden met onftuimigheid dat de Raad vergaderen zoude, doch ook tevergeefs. Hier op werd door het volk eene geweldige ftap ge-

Sluiten