is toegevoegd aan uw favorieten.

Verward Nederland; of, Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, van den jaare MDCCLXXX-MDCCLXXXVII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n.HOüFDSTCK. ÏN HATTEM EN ELBURG. 185

welke het voor dien tijd uitgeoefend hadden : dit waren nu de Gilden en Burgerij, welken dit, federt eenigen tijd, door den Raad hunner Stad hadden laaten verrichten: zorgeloosheid, onweetenheid en vleierij, zeggen zij verder, die ons en geheel Nederland in flaap gewiegd hebben, maakten ook ons gevoelloos en blind: de rechten welken uit den brand van 1750 overgebleven zijn, vielen in de handen der heerschzucht: langs deezen weg had de Heer Erfftadhouder federt dertig jaaren de vervulling der Magiftraatsposten bezorgd; dan , zij begeerden nu hunne koftbaare en nimmerweggegeevene Privilegiën te bezitten j en wanneer de Stadhouder Magiftraatsperfoonen uit de Burgerij wilde benoemen, zouden zij daartegen protefteeren, zijne creatuuren zouden niet in den eed genomen worden , en de Burgerij zou voor alle fchade inftaan.

In het begin van Mai 1786, waren alle de Magiftraatsleden des morgens uit Hattem gegaan, zonder iemand in hunne plaats te ftellen: van deeze gelegenheid bedienden zig eenigen uit de Burgerij, die zig Gecommitteerden derzelve noemden, en verzochten aan hunne vier Luiden, dat is, de beëedigde Gemeente, om aanftonds twee Burgemeesteren en vier Schepenen te verkiezen, welke intusfchen de pligten van den Raad der Stad zouden waarneemen: deezen deeden dit, N