Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lil.hoofdstuk* i n a m s t e l » a m. 210

den van Amfteldam openlijk de fchuld, dat zij zonder bevel van hunne principaalen gehandeld hadden: men liet in de couranten zetten, dat het nu van de Burgerij in iedereStad afhing te onderzoeken , of hunne gecommitteerden hun wel aanfbnden.

Deeze wenk werkte bij de Amfteldamfche Vrij* fchutters; en op dat de gewapende Burgers toch recht iu viiür zouden gebragt worden, liet men hun het volgende in andere couranten, even, als of het van eene onpartijdige hand kwame,leezen: „ Toen eergifteren uit den Haag het bericht in „ Amfteldam kwam, dat de waardige Staatsman„ nen, f>AN berkel en visscher,] die als „ voorftanders der volkszaak bekend zijn, bij de „ benoeming der allergewigtigfte Staatscommisfie „ overftemd zijn geworden, verbreidde zig een al„ gemeen misnoegen op de beurs en door de ge» „ heele Stad: men hoorde overal zeggen: zo „ gaat het! wij zijn bedrogen / en men heeft ook uit „ verfcheidene ftemhebbende Steden vernomen, „ dat het misnoegen aldaar groot is, en dat men „ zig tegen zulk eene onverwachte overftemming „ zal verzetten, dewijl de ftemming van hunne ge„ deputeerden ter Vergadering, geheel tegen de „ neiging dezer Steden en die van de Amfteldam' „ fcheBurgerij ftrijdt: de advifen der gedeputeer„ den liepen regel recht aan tegen de wensch der „ Vaderlandlievende Burgeren. Het is nu beweezen

P 2

Sluiten