Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U DRIEBERGEN, (?). DRIEHUIZEN, DRIEL, enz.

te Amfteldam beroepen en met eenpaarige toefteraming werd aangefteld Reeds had zig d-uebergen een aanzienlijken naam onder de. Geleerden verworven, zo door de vertaaling der Leerredenen van B. Hoadly als van Prideaux's Gefchiedenufen van *t O. en N. Teftiment, welke hij niet alleen vertaald, maar ook met geleerde aantekeningen verrijkt hid- Vervolgens maakte hij zig nog meer vermaard, door zijne fehriften, over Gods algemeene genade, waarin hij het gevoelen zijner gezinte, tegen de grootfte mannen der Hervormde Kerk, en bijzonder tegen den Hoogleeraar J. v. d Honert, mannelijk doch befeheiden verdedigde. De dood noodzaakte hem deezen twist te ft aken; hij ftierf den i ivlaij 1746j zijnde nooit gehuwd geweest. Nevens zijne fchriften, liet hij den roem na van een geleerd en befeheiden Godgeleerde.

Zie de Lij'redenen, over he.n uitgefproken, door J, J. Wetstein en Petrus Buek, 22 en 23 Maij 174Ö.

Driehuizen, een Buurt, onder Groot Schenner, 2200 roeden van Alkmaar, ten Noorden van den Ringfloot, beflaande uit 30 Huizen. Het heeft zijnen naam ontleend van de drie eerfte Huizen, die aldaar, in 't Jaar 1603, gebouwd zijn.

Driel , een Dorp in de Overbetnwe, liggende bijna een half uur van de Vaart, tusfchen Nijmegen en Arnhem, aan den Rhindi k. De Kerk van Driel, welke, met die van Elden, door één Predkant bediend word, is zeer vervallen. Een ander

Driel, ligt in de Bommelerwaard, aan de IVLas, een half Uur gaans bezijden Rosfem. Het heeft Kerk en Predikant.

Driemans- Polder , in Rhijnland, droog gemaakt in het Jaar 166S, beflaat een grond van 900 Morgen , onder Zoetermeer, en van 200 morgen, onder TVilnis behoorende. Deeze Polder is zeer aanzienlijk, niet alleen om zijne vrugtbaare ziai-en weilanden, maar ook door de aangeuaame Buitenplaatfen en fchoo-

M

Sluiten