is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Dertiende(-veertiende) deel. DR-EN (-EZ).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ESSEQUEBO.

het generaal, als in het particulier betrekkelijk tot de Provintie van Zeeland, detailleeren; dan, dewijl het voorneemen , hier alleen is, ouverture te geeven van de volkplanting in essequebo, en daaronder behoorende Rivieren, mid'gaders het regt dat hun ed. mog. de Heeren Staaten van Zeeland, en van de Westindifche Compagnie alhier private op dezelve indisputabel competeert, en ook tot nog toe geconferveerd is zal men zig ook alleen nopens e s s e q ue b o borneeren , en in geen particulier detail treden, omtrent de andere voorn. Zeeuwfche Rivieren, als die van Suriname, de b er bi. ce en ca jennr , de eerde door deeze Provintie aan de Westindifche Compagnie (doch Zeeland geinduceert zijnde werden op den 21 Maij 1683, de Stad Amfteldam en den Hui! ze van Sommelsdijks ingelaten,) verkocht voor eene fomme van tweemaal honderd en festig duizend guldens , volgens Koopconditie geïnformeerd in de Registers der Refolutien van de Heeren Staaten van Zeeland den 6 Junij 1682. fol. 149. De andere door de Familje van peres, in den Jaare 1714. met Communicatie van Hoogstgedachte Heeren Staaten, aan zekere Amfteldamfche Sociëteit gecedeerd; en de laatfte, bij Contract door de Wesriudifche Compagnie ten Jaare 1658. aan den Ridder baltuazar gerbier , overgegeeven en mits de toekomst van de Kamer Zeeland zulks in September 1Ó59. gera. tificeerd. Moetende eeniglijk over de Wilde Kust in het geneneraal remarqueeren , dat de Staaten van Zeeland altoos geconfidereerd en genoemd zijn , Patroonen en Stigters van de Co lonien geleegen aan de vaste Kust van America, tusfchen Caap" d'Oram-e en de Rivier d'Oronocque, en wel voornamelijk van die van Esfequebo, bij Excellentie bekend onder den naam van Nova Zelandia.

„ Weike Kolonie reeds bij de Kamer Zeeland bekend en bevaaren is geweest ten tijden van het verleenen van 't Oftrooi ten Jaaien 1621. Uitwijzens de oude Boeken en Registers, en, onder anderen een Journaalboek van ifj!?7, in opvolging van dat, van Conijn, in essequsbo gehouden, doende Rekening van deszelfs adminiftratie aan de Heeren Majoors van de Wilde Kust van Zeeland: maar het fcheen de Leden, compofeerende de generale Compagnie , in den aanbsginne

reecis