is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Dertiende(-veertiende) deel. DR-EN (-EZ).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

406

ESSEQUEBO.

vond het meerder deel der Staatsleden goed, deze Colonie Provintiaal te maaken, en dezelve genoegzaam als het ware, van onder de directie van deze Kamer te neemen, dan, dit goede voorneemen, bij een en twee Leden geen aggreatie kunnende vinden, namen de Steden van Middelburg en Flisfingen, en naderhand Veere bij inlatinge, de directie, populatie 't Etablisfement van Pantadjen in het leveren vau fkaven op zig, gelijk daarvan in de Maanden October en December, ten Jaare 1657 folemneele accoorden zijn geflooten, bij de welke onder anderen was geftipuleerd, dat deze Colonie zoude worden gedirigeerd, door agt Commisfarisfen, als twee uit den Magiftraat van Middelburg, een uit die van Vlisfmgen, en een uit die van Veere, en vier Bewindhebbereu, uit de Kamer Zeeland, als twee daarvan occupeerende, wegens het Middelburgjche, en één wegens het Vlisfingfche, en één wegens het Veerfche Quohier, houdende hunne Vergadering binnen Middelburg, aan het Westindisch Huis, beginnende derzelver Notulen met den 1 November, in het Jaar 1657, en eindigende met den 19 November, in het Jaar 1663 Waren de kosten en fpenduen, all*en tot charge van opgemelde 3 Walcherfche Steden, groot en genoegzaam voor dezelven ondraaglijk, gaande het in deezen gelijk men doorgaansch ziet, dat alle nieuwe onderneemingen, en voornamelijk de uitbreiding van eene volkplanting, in het eerst kostbaar is, zo had men aan de anderen kaut, reden van zig te flateeren, dat zo veel deboursfementen, en aangewende devoiren, met een rijken oogst van Producten zoude worden gerecompenfèerd, maar de alverflindenden Oorlog, en wel die, met karel den tweeden ontnam de drie Steden genoegzaam alle hoop : Deeze Colonie met die van Suriuamen werden in den Jaare 1665, door de Engeliche ingenoomen , en Esfequebo, daarua door de Franfchen geplondert, en dus onbeheerd gebleeven, tot dat Hun Ed. Mog. de Staaten van Zeeland, als trouwe Voorftandeis van hunne Domeinen en oude Posfesfien hunner Ingezeetenen, ten Jaare 1666 een Esquader deeden Equipeeren, voorzien met een goed aantal Zeeuwfche Landmilitie, prmcipaalijk gedestineerd ter herovering en verzekering van de Colonien in Amerika \ geen van effect was, dat op

den