Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47<5 ESSEQUEBO.

ii December 1719 word gelezen, dat door de Heeren hewindhebberen van de Kamer Zeeland tot Commandeur in de Colonie van Esfequebo , in plaatfe van den evengenoemden Pie. ter van der tleiden Reesfen, is aangefteld de Perfoon van Lourens de Heere,. maar dezelve Notul door üe Zeeuwfche Hoofdparticipanten , nevens hunne Refcriptie geannexeerd , doet wederom zien, hoe immediatelijk op deze zoogenaamde aanftellinge volgt, „ zoo is na deliberatie goed gevonden „ en verftaan, de voorfchreve gedane aanftellinge te appro„ beren , en den gemelden Lourens de Heere mitsdien als „ Commandeur op Esfequebo te confirmeren, zullende de ge„ wone Commisfie voor denzelven aan de Heeren Gecommitteerden van de Kamer Zeeland worden mede gegeven „ En wanneer dan uit dit geval eenige regel opgemaakt zoude kunnen worden, zoude ten minften dit buiten tegenfpraak behooren te zijn , dat de Approbatie niet federd eenige weinige jaren aan de Kamer Zeeland is opgedrongen, maar dat dezelve direét in het eenige voorbeeld, waar uit de Zeeuwfche Hoofdparticipanten het Recht tot benoeming van den Commandeur voor hunne Kamer willen vindiceren, te z4en is en gevonden word, ja verre dat dit geval eenig fouftien aan de begrippen der Zeeuwfche Hoofdparticipanten zoude kunnen toebrengen , worden dezelve ook daar in direét gerenverfeerd. Want fubiisteerde de Conventie van n Augustus 1670, zoo moest de Kamer Zeeland uit haar eigen Chef een Coinmandeur verkiezen, en aan den zei ven geven zijne Commisfie; maar de Vergadering van Thienen dezen Commandeur confirmerende, niet, als uit eene Condefcendence van de Kamer Zeeland, vnaxt jure en auftoritate, en gevende aan denzelven de Commisfie uit krachte van welke hij alleenlijk fungeert, zoo fubfisteert de gedagte Conventie niet.

„ Edoch, gelijk de voorgegane en hier boven gerecenfeerde aanftellinge der Commandeurs klaarlijk doen zien, dat bij de Kamer Zeeland in dit fmgulier geval op een finguliere wijze is gehandeld, en dat alleen de Condefcendence der andere Kameren heeft willen voor bij zien de ufurpatie van termen en bewoordingen niet genoeg naar het wezen der zaken geapproprieerd , zoo zullen de opgevolgde gevallen nog .klaarder aantoonen,

dat

Sluiten