Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ESSEQUEBO.

479

waar over niemant zich kan bezwaren , ah die fchroomt en huiverig is den waren ftaat en den te rug gang zijner zaken te ziea; de Reglementen van de jaren 1675 e» 1076. en fpecialijk het tweede Artikel van het laatstgemelcle door de Hoofdparticipanten nevens hunne refcriptie gevoegd, betref? feu ten principale het opbrengen der posten, zoo als dezelve van de Oude Compagnie wierden overgenomen, en de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen voelen zich fenfibel getoucheerd, dat men, aélueüjk in handen hebbende de opgemelde Reglementen en uit dezelve argumenterende, vrijmoedig durft zeggen, dat ten jare 1723. eerst begonnen zoude zijn met de Colonie Esfequebo als een effeét van de Generale Compagnie te confidereren. Uw Hoog Mogende gelieven alleen te regarderen het tiende Artikel uit het gedagte Reglement, zoo als het zelve in de Notulen van de Vergadering van Thienen, onder den datum van 15 April 1676. is geinfereerd geworden , en zullen het zelve bevinden te luiden in dezer voegen ; „ Ende op dat de Boekhouders, eerst in ,, dienst van de Compagnie gekomen wezende, inoeen we„ ten wat Plaatfen 'er zijn daar de Compagnie Bedienden ,, heeft, door dewelke de Negotie aldaar te Lande gedreven „ en verantwoord word, zoo dient tot onderrichtinge, dat „ zij ten opzichte van de uitwerkinge van 't gunt voorfchre„ ven is, geen Plaatfen hebben te confidereren, als alleenlijk; „ vier op de ganfche Kust van Africa, namelijk Arguin, Cabó „ Verde, Guinea en Angola, en in VVestindien twee, te we,, ten Esfequebo en de Curacaofche Eilanden". Hier vertoon: zich direételijk Essequebo, niet als een privative eigendom van de Kamer Zeeland, maar gelijk het zelve in deze tegenwoordige Compagnie altoos is geconfidereerd , als egalijk nevens Curacao tot de gemeene Bezittinge van de Generale Compagnie behorende.

„ En wat in de laatfte plaatfe betreft de mede direétie der' andere Kameren, in zaïsen de Colonie Esfequebo aangaande, en het mede dragen in de lasren van dezelve Colonie , van dit alles hebben de Reprefentanten en verdere Bewindhebberen alleen gefproken in die betrekking, dat zulks direét inloopt tegens de begrippen dewelke zich de Hoofdparticipanten ter Hh * Ka.

Sluiten