Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BRIEF.

29

wezen worden, wat Waarheid is; maar daar uit kan niet bewezen worden wat Gereformeerd of Luthersch is., dat is te zeggen: wat in de Gereformeerde of Lutherfche Kerk, voor waarheid gehouden wordt, of men zou in den Bybel voorzeggingen moeten vinden, wat na den eerden val van den Roomfchen Antichrist, in de Gereformeerde, Lutherfche en andere Kerkgenootfchappen , voor den zin des Bybels zou gehouden worden, — dit moet dan alleen gefchieden, in de eerfte plaats, uit de belydenisfen en algemeen aangenomen leerboeken van een Kerkgenootfchap, en dan , tot meerder verfterking, uit de Schriften van zulke Godgeleerden , welke dat Genootfchap erkent tot hiar te behooren Als wy, Gereformeerden, dan te doen heb¬

ben met andere gezindheden, kunnen wy alleen uit den Bybel tegen hun redeneeren , en beflisfen, of de waarheid aan onze of hunne zyde is; in dit geval zou het bewyzen uit onze formulieren niets bewyzen, en niets meer zyn dan menfchelyk gezag: dan alleen in zoo ver, in de formulieren zeiven, de daar in beleden Leer uit den Bybel bewezen wordt, mag ik dit bewys aanvoeren; niet als of het gezag des formuliers befliste, dat en niets anders is de zin van die Bybelplaats; maar alleen, die en geen tegenflrydige wordt, in onze Kerk, voor den zin dier Bybelplaats gehouden — en dan (laat het aan party te bewyzen , dat die plaats in Gods woord, dien zin niet heeft noch hebben kan. Kan hy dit voldingen, dan zal hy toonen dat niet alleen ik, maar myn geheel Kerkgenootfchap in dezen dwaalt. — lk kan met de formulieren tegen iemand buiten onze Kerk niets meer uitrichten, dan alleen, als hy het gevoelen onzer Kerk in een valsch licht plaatst, hem uit dezelve daar van overtuigen , en toonen wat daar tegen het waare leerbegrip onzer Kerk zy. — Zo is 't ook gelegen, als de eene Gereformeerde met de andere Gere-

for-

Sluiten