is toegevoegd aan uw favorieten.

De godlyke euangelie-stem, zoo algemeen aanbiedende als beveelende, op grond van de formulieren der hervormde kerk verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BRIE Fé 1*3

middelen J ook omtrent den verworpenen, om dat zy in. „ den genen dieze uiterlyk aannemen, weiken een berouw „ der zonden, en eene droef heidt, hoewel niet na God, „ nochte eene onberouwelyke bekecringe ter Zahgheidt,

een tydelyk geloove dat eindelyk vergaat» een uitwen„ dige ingetoogenheid des levens en verregaande betrach„ tinge tot deugd en vromigheid, (Pc. Ia menigmaal „ zulken kennisfe, verlicht inge, yver en vierigheidt, dat „ zy de verkorene voor eenen tyd zelfs leeren, voorgaan, aflichten, befchamen: het welk nochtans zynde zonder „ het rechte zout der liefde, haar zelfs geene zalige nut„ tigheidt kan geven. Dat zyn die gene die andere zalig ,, maken, en haar zelve niet, die anderen prediken, e»

zelfs verworpelyk zyn » die anderen den Hemel openen en

zelfs niet ingaan. Wat dunkt u? zyn daarom die midde„ len by den zodanigen gansch onnut, om dat zy haar niet

juist brengen ter Zaligheidt?" Zulke en andere vrugten van 't Euangelie fchenkt God derhalven, ook naar zynen raad, aan de niet verkorenen, en hun die te geven behoort mede tot Gods bedoeling in de Euangelie-verkondi-

ging Hy bewyst dus den Godloozen Genade en heeft

die aan hun willen bewyzen. Jez. XXVI: 10. en Judas Brief

vs_ 4, Ja, Welke verbazende verfchynzelen vinden wy in

dit opzicht in de Godlyke bedeeling! Een Godlooze Bileam heeft de trefFendfte getuigenisfen van God, en de heerlykfte voorzeggingen van Immanuël, door 's Heeren Geest bezield, moeten uitfpreeken! Een God niet kennende Cores worde van Hem gezalfd, en krygt de eer dat God hem by name roept, en by de rechterhand vat om Jacobs wille! Êen heidenfche Nebucadnezar, na op de wonderbaarlykfte wyze te zyn getuchtigd, wordt een heerlyk verkondiger vafl den eeuwiglevenden Allerhoogften! Ja, een Godverradendö Judas, eenen Prediker van 't Euangelie der Zaligheid, H ca