Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE BRIEF, £35

niet: want gy begint wel eene verklaaring te geven, waar in verfcheiden goede zaken zyn; maar zoo dra gy aan dien afgekeurden gast gekomen zyt, imelt uwe verklaaring in een toepasiing; uit een en ander zou men naast denken, dat gy door de bruiloft bloot de uitwendige Kerk verftaat, maar ik weet niet of gy die erkent; ik erken die, en evenwel zou ik 'er veel tegen hebben de bruiloft daar toe te bepaalen.

Zie hier eene verklaaring dezer gelykenisfe , welke ik yertrouwe aan alles te zullen voldoen.'

Het Êoningryk der Hemelen, dat is de bedeeling der Godlyke genade, vopral zoo als die, als enkel hemelsch, plaats heeft onder 't Nieuwe Testament, en uit zalloopen in de Eeuwige Hemel-heerlykheid: (Zie daar een zin welke door alle parabelen Matth. XIII. en elders door kan looperi:) — Deze bedeeling van Gods Genade zegt Christus, is gelyk aan de handelwyze van een' zeker'' Koning; God de Vader, die zynen Zoone, den grooten Middelaar Jezus Christus, den Bruidegom zyner Kerk , zynde de menigte aller waare geloovigen als één lichaam aangemerkt, eene bruiloft bereid hadde ; eene volheid van alle goederen der Genade en Heerlykheid, door Hem in de; volheid des tyds verworven; tot welke, geduurende den tyd des OudenTestaments, reeds veele toebereidzelen gemaakt waren; maar welke, nu hy zyne Bruid door zyn bloed gekogt heeft, op die wyze aan zondaren zouden hediend worden, als nu door deze Schildery zal afgebeeld worden.

En hy zond zynedienst knechten uit, om de genoodden ter bruiloft te roepen ; en zy wilden niet komen.

Dit is, gelyk uit vergelyking met het volgende vs. blykt, eene nodiging, welke reeds van tyd tot tyd geduurende de toebereiding der bruiloft gefchied was, tot de Joden, welke

Sluiten