is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch woordenboek [...]. Vijftiende(-zestiende) deel. FAA-FRA (-FY).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go FAGEL. (FRANCOIS NICOLAAS)

liet weekfle harnas van Spanje. Dit Plan van fagel werd, door de twee Koningen, goedgekeurd. De Baron maakte de fchikkingen tot het beleg van Valenza a"Akantara, m de Prins van lichtenstein fchreef hem, den 30 April, een zeer beleefden brief, uit naam vau Koning karel, over de onderneemiug.

Het Leger kwam, den 2 Maij, voor de Stad. Fagfl, daags daaraan, in zijn weeklijksch gebiedgetreeden zijnde, werd de Stad, onder zijn beleid, op den 8, ftormenderhand, na een zeer hardnekkig gevegt, door de bres veroverd; met dat gevolg, dat die van het Kafteel, door fchrik bevangen, zig op den zelfden tijd overgaven. Men trok van daar naar 'Albuquerque, welke plaats men, den 17 , begon te befchieten; op den 20 floegen die van binnen de Chamade. De Prins van lichtenstin wenschte den Baron fagel geluk, uit naam des Konings, wegens de behaalde overwinningen; het zelfde deed de Koningin Regentesfe vau Portugal, bij eenen verpligtenden brief, gedagtekend den 26 Maij. De Baron meende thans het beleg voor Alcantarra te flaan ; doch zekere perfoonen aan het Hof, die zulks niet gaarne zagen, bragten allerlei hinderpaaien in den weg, om deezen, en alle andere voorflagen, die gemakkelijk waren uktevoeren, te dwarsboomen.

Zelfs bleven eenige voornaame mannen niet buiten verdenking. Da Hertog van cadaval was getrouwd met eene dogter van den Hertog van armagnac, Opperftalmeester van Frankrijk. De zoon van den Marquis das minas had een dogt<?r van den Marfchalk van villeroi. Men onderfchepte eenen brief van de vrouw van zeker Portugeesch Heer, vol van uitdrukkingen, in 't voordeel van Frankrijk, haar Vaderland. De Hertog van cadaval werd openlijk befchuldigd, den Oorlog tegen Spanje te hebben tegen gehouden, zo Tang hij kon de.

Ook moet men aanmerken, dat de Portugeezen, doorgaans, zogten, de naast gelegenen plaatzen te vermeesteren, om bij het einde van ieder Veldtogt weder thuis te konnen koomen. Hier bij kwam nog, ten nadeele der algemeene zaak, de jalouzij der Generaals, die niet konden verdragen, dat een plan, van zo groot aanbelang, door een Hollandfchen Generaal alleen